Xi'an

Xi'an: Big & Little Goose Pagodas - Store & Lille Gåsepagode

15 Oktober

Sharon & Claus' Website

 

Xi'an: Muslim Quarter - Muslimske bydel

12 Oktober

Muslim Quarter - Muslimske bydel
Muslim Quarter - Muslimske byde
Muslim Quarter - Muslimske byde
Great Mosque - Store Moské
Expensive nuts - Dyre nødder
Great Mosque - Store Moské
Muslim Quarter - Muslimske byde

Terracotta Warriors - Terracotta soldater

13 Oktober

Pit 3 - Udgravning 3
Pit 2 - Udgravning 2
Museum
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 3 - Udgravning 3
Pit 2 - Udgravning 2
Museum
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 3 - Udgravning 3
Pit 2 - Udgravning 2
Museum
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 2 - Udgravning 2
Museum
Pit 1 - Udgravning 1
Pit 1 - Udgravning 1

Xi'an: Drum & Bell Towers - Tromme- og Klokketårne

13 Oktober

Drum Tower - Trommetårn
Bell Tower - Klokketårn

Xi'an: City Wall - Bymuren

14 Oktober

City Wall - Bymuren
City Wall - Bymuren
Big Goose Pagoda - Store Gåsepagode
Little Gosse Pagoda - Lille Gåsepagode
City Wall - Bymuren
City Wall - Bymuren
Big Goose Pagoda - Store Gåsepagode
Little Gosse Pagoda - Lille Gåsepagode
City Wall - Bymuren
City Wall - Bymuren
Big Goose Pagoda - Store Gåsepagode
Little Gosse Pagoda - Lille Gåsepagode
City Wall - Bymuren
Little Gosse Pagoda - Lille Gåsepagode